сряда, 24 февруари 2010 г.

Реформирана държава и ПАО

приемлив за сътрудничество реформистки модел на държава:


в същото време, по инициатива на една дейна мрежова организация с анархистка платформа, е редно да се гради общество със следната структура:

взаимодействието териториални и синдикални федерации се осъществява по следната принципна схема, в която синдикатите членуват и в браншови федерации (колоните на рисунката), и в производствено-потребителски федерации (ППФ), при което и крайните потребители (членовете на потребителските кооперации), и отделните звена по веригата "суровина - продукт" имат свободата посредством преки връзки да си избират доставчици и партньори:

специално структурата на Мрежата за противодействие:

пояснения: за различни извънредни задачи Анархообществото формира различни оперативни щабове и доброволни дружини, които си избират ситуационни лидери за по-бързо реагиране при нетренирана предварително ситуация.
Специално териториалната отбрана се опират на мрежа тайни партизански бази, а синдикатите осигуряват оръжия и техническа логистика.
Четите за отбрана, също като и дружините за опазване на договорния обществен ред, се стремят да обхванат цялото население, така че да не могат да бъдат използвани за репресии от една част на населението срещу друга за защита на икономически и властови интереси.

А это един ОБЩ проект на Реформираната държава и Паралелното анархообщество:

схема на децентрализирана енергетика, която би позволила също така:
--- разсредоточаване на промишлеността (който процес ще се засилва, автономизира и персонализира с массовизирането на технологията за обемно принтиране);
--- независим от петролни продукти транспорт (независим и от вредни производства каквото е оловно-цинковото; за мръсното производство на акумулатори за електромобили много лесно забравят всички еколози).


въпроси?

.
Моята снимка
пиша фантастика и измислям светове, в които бих искал да живея